Projekt edukacyjny

Od października 2009 r. do lipca 2010 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 w Kielcach prowadzone były zajęcia w ramach projektu  „Mogę więcej”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX.

Celem ogólnym projektu był wszechstronny rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 13.

Cele szczegółowe:

-podniesienie motywacji do osiągania lepszych wyników edukacyjnych przez wzmocnienie w uczestnikach pozytywnego obrazu własnej osoby i dostrzeżenie szansy na lepszą przyszłość

-podniesienie wyników nauczania i zmniejszenie niepowodzeń szkolnych

-rozwój umiejętności posługiwania się technologią informacyjną

-stworzenie uczniom możliwości rozwijania własnych zainteresowań

Projekt był zgodny z Planem Działania na rok 2009 POKL w zakresie Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 bo zawierał dodatkowe zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze oraz zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk przyrodniczo – matematycznych. Ponadto idea projektu była zgodna z kierunkami działań i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020("Doskonalenie systemu szkolnictwa..."). Koresponduje także z zapisami priorytetu 3 Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015w zakresie wymagania:” by szkoły lepiej przygotowywały do pracy we współczesnej gospodarce poprzez naukę języków obcych..., upowszechnianie umiejętności informatycznych... Większy nacisk położony był na wzrost umiejętności z obszaru przedmiotów ścisłych." Podjęte działania były zgodne z zapisami w Statucie i Programie Rozwoju Placówki.

 

Zajęcia humanistyczne

W zajęciach  z bloku humanistycznego uczestniczyła grupa 35 uczniów z klas IV – VI, którzy  zarówno poszerzyli swoją wiedzę jak i utrwalili zdobyte wiadomości, aby jak najlepiej przygotować się do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.

W ramach zajęć teatralno – rozwijających uczniowie ćwiczyli dykcję, poznawali dodatkowe utwory literackie, przygotowywali krótkie dramy. Doskonale poradzili sobie z inscenizowaniem bajek Ignacego Krasickiego i Adama Mickiewicza. Wzięli również udział w konkursie recytatorskim utworów Juliusza Słowackiego organizowanym w Gimnazjum Nr 13 z okazji Roku Słowackiego i zajęli tam II i III miejsce.

Pozostali uczniowie ćwiczyli umiejętności określone w standardach nauczania oraz w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Szczególną uwagę zwracaliśmy na umiejętność pisania w określonej formie wypowiedzi. Uczniowie wykonywali wiele ćwiczeń leksykalnych, ortograficznych, interpunkcyjnych. Chętnie uczestniczyli w grach i zabawach językowych. Pracując w niewielkiej grupie, mieli okazję do zadawania pytań i indywidualnej pomocy nauczyciela. Po intensywnej pracy korzystali ze słodkiego poczęstunku, który był dodatkową atrakcją tych spotkań.

17 grudnia 2009 r. wszyscy uczestnicy zajęć modułu humanistycznego  obejrzeli w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach spektakl pt. „Mały Książę” w reżyserii Piotra Szczerskiego. Po widowisku z ciekawymi wrażeniami i wieloma pytaniami do dyskusji wrócili do szkoły.                                            

Wrażenia uczennicy Natalii Małek:

17 grudnia 2009 r. uczniowie uczestniczący w zajęciach teatralno - rozwijających organizowanych w ramach projektu „Mogę więcej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej oglądali w Teatrze im. Stefana Żeromskiego widowisko pt. „Mały Książę”. Była to adaptacja teatralna książki Antonine de Saint Exuperyego o tym samym tytule. Przedstawienie było bardzo ciekawe. Zainteresowała nas świetna gra aktorów - każda  postać była ciekawa. Uważamy, że spektakl był świetnie wyreżyserowany.Zwróciliśmy uwagę na  sposób, w jaki aktorzy wypowiadali swoje kwestie - raz miło i przyjemnie, a raz- wręcz z sarkazmem. Doskonale potrafili dobrać intonację i modulowali  głos. Aktorka, która grała tytułowego Małego Księcia, mówiła z takim uczuciem i tak sugestywnie zachowywała się na scenie, że razem z nią przeżywaliśmy historię głównego bohatera.

Uważam, że widowisko było bardzo ciekawe i warto było obejrzeć tak dobrą adaptację teatralną  książki Exuperyego. Cieszę się, że mogliśmy skorzystać z oferty kielckiego teatru, dzięki udziałowi w zajęciach organizowanych w naszej szkole w ramach unijnego projektu.