Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • może być konieczne przełączenie w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu;
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błędne informacje;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami;
 • część odnośników jest wyróżniona jedynie kolorem;
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu;
 • występuje odnośnik z atrybutem href (zaczynający się od #), który nie ma określonego celu;
 • odnośniki wyróżnione są jedynie kolorem;
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w wielu przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków - pominięto poziom nagłówka lub brakuje nagłówka H1;
 • istnieje odniesienie z etykietą ARIA lub odniesieniem opisanym w ARIA, ale nie istnieje cel tego odniesienia;
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • nie ma mapy strony ani wyszukiwarki;
 • występują tabele, w których brakuje nagłówków lub ich połączenia ze zbiorami komórek

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przełączenia na wersję kontrastową;
 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Rubinkiewicz, barbara.rubinkiewicz@sp5.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676481. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły przy ul. Wróbla 5

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście z podjazdem dla wózków dla osób niepełnosprawnych;
 2. Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 3. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 4. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia z poziomu łącznika parteru;
 5. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne tj., progi, schody, brak toalety dla osób niepełnosprawnych itp.
 6. Dwupiętrowy budynek nie posiada windy;
 7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wejście z psem asystującym pod warunkiem, że w danym momencie nie przebywają dzieci;
 8. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online;

Budynek szkoły przy ul. Górniczej 64

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne od ul. Górniczej oraz boczne od ul. Marii Skłodowskiej – Curii oraz tylne przy sali gimnastycznej;
 2. Przy wejściu bocznym od ul. Marii Skłodowskiej - Curii znajduje się winda;
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 4. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze szatni, szatnie w piwnicach oraz pomieszczenia, sale lekcyjne na 1 i 2 piętrze;
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej.
 6. W budynku nie ma platformy przyschodowej;
 7. Przed budynkiem jest parking, nie wyznaczono miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących; Aplikacje mobilne Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.