Główne założenia

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego (w roku szkolnym 2010/2011 są to uczniowie klas 1 i 2), mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny będzie realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, a jego temat może dotyczyć wybranych treści przedmiotowych lub wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie programowej. Obejmuje on następujące działania:

  • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Celem projektu jest poprzez samodzielne szukanie rozwiązania problemu, zdobywanie przez uczniów nowej wiedzy i umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów ma dać szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

A. J.