Historia szkoły

Początek - szkoła w latach 1967-1973
Budynek naszej szkoły mieści się przy ulicy Górniczej 64 w Kielcach. W 1967r. swoja działalność rozpoczęła tu ośmioklasowa szkoła podstawowa nr 26. W pierwszym roku uczyło się w niej 626 uczniów, a pracę podjęło 20 nauczycieli. Dyrektorem został Ryszard Lewczuk. Była to druga po Szkole Podstawowej Nr 5 placówka oświatowa w dzielnicy Herby.
Inauguracja roku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 26 nastąpiła w dniu 4 września 1967 roku. Dzień ten tak wspomina autor księgi pamiątkowej szkoły:

„Dnia 4 września 1967 roku o godzinie 9.00 przy ulicy Górniczej nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 26. Szkoła była odświętnie udekorowana. Powiewały czerwone i biło-czerwone flagi. Na frontowej ścianie budynku umieszczone było Godło Narodowe.
Na placu przed szkołą zebrali się uczniowie, Grono Nauczycielskie oraz rodzice. Wszyscy byli odświętnie ubrani.
Przybyli również przedstawiciele władz miejskich: Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Jerzy Szmajdel oraz Gerard Bednarz. W swoich wystąpieniach apelowali do młodzieży, aby szanowała nową, piękną szkołę. Pan kierownik ob. Ryszard Lewczuk w swoim przemówieniu zwrócił się do rodziców z prośbą o pomoc w zakupieniu wielu pomocy naukowych oraz zagospodarowaniu obiektu. Uczennica klasy VIII wręczając kwiaty na ręce przedstawicieli władz miejskich podziękowała za wybudowanie pięknego budynku szkolnego.
Następnie odbyło się uroczyste przecięcie biało-czerwonej wstęgi. W trakcie uroczystości panował podniosły, uroczysty nastrój”.

W 1970 roku dyrektorem szkoły została Irena Chlebna-Mrola.
W tym okresie w budynku szkoły znajdowało sie 17 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet lekarski i stomatologiczny, sala gimnastyczna oraz duża szatnia usytuowana w podziemiu budynku.
Pracownie wyposażone były w niezbędne sprzęty i pomoce naukowe. W urządzenie klas zaangażowali się uczniowie oraz nauczyciele. Ich praca w roku 1971 została doceniona i nagrodzona II miejscem w konkursie miejskim ogłoszonym dla szkół podstawowych pod hasłem: „Najlepiej zorganizowana pracownia”.
W tym roku zlikwidowana została Szkoły Podstawowa Nr 23, mieszcząca się w budynku III LO im. Cypriana Kamila Norwida. Uczniowie tej placówki zmuszeni byli przenieść się do SP Nr 26 i SP Nr 11. Wraz z uczniami władze oświatowe przekazały naszej szkole cały księgozbiór biblioteczny, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne z matematyki i nowe pianino do pracowni muzycznej.
Problemem dla społeczności szkolnej był fakt, iż działająca kilka lat szkoła, nie miała patrona. Podjęto więc starania, aby zmienić ten stan rzeczy.
Wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ogłoszono konkurs pod hasłem: „Kogo wybrałbyś na patrona szkoły”. Jego inicjatorką i osobą organizatorką była pani Elżbieta Kadyjewska. Wśród wielu propozycji, jakie wtedy padły, zdecydowanym faworytem, był major Henryk Dobrzański pseudonim "Hubal".
W 1972 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto decyzję, aby szkoła nosiła imię "Hubalczyków" - oddziału pod dowództwem Henryka Dobrzańskiego walczącego z okupantem hitlerowskim na terenach Kielecczyzny. 12 stycznia 1973 roku Kurator Okręgu Szkolnego w Kielcach uprawomocnił tę decyzję.
Rozpoczęto przygotowania do uwiecznienia działań i obchodów nadania imienia. Całe grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice, opiekuńcze zakłady pracy oraz osoby zaprzyjaźnione ze szkołą włożyły wiele starań w organizację tej ważnej uroczystości. Huta Szkła "Sława" ufundowała szkole sztandar, którego projekt wykonała nauczycielka pani Elżbieta Zagdańska. Z tej okazji przekazano szkole marmurową płytę pamiątkową, która została wmurowana w holu na parterze budynku.

Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 23 września 1973r. Pierwsza część obchodów miała miejsce w szkole i przebiegała wg następującego porządku:

 •     hymn państwowy; wciągnięcie flagi na maszt,
 •     powitanie gości przez dyrektora szkoły mgr Ireny Mrola,
 •     ogłoszenie aktu nadania szkole imienia przez inspektora wydziału oświaty wychowania i kultury mgr Adama Masternaka,
 •     odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez sekretarza KMPZPR tow. Zofię Sakowicz,
 •     odśpiewanie hymnu przez chór szkolny,
 •     złożenie symbolicznej wiązanki biało-czerwonych goździków na ziemi pod płytą przez zuchów,
 •     okolicznościowe przemówienia sekretarza KMPZPR tow. Zofii Sakowicz,
 •     odśpiewanie przez chór trzech pieśni żołnierskich: „Deszcz. Jesienny deszcz”, „Odmarsz spod Łysicy”, „Choć z dala swą mamy rodzinę”,
 •     zwiedzenie wystawy w sali gimnastycznej przez gości i rodziców.

 

Druga część uroczystości miała miejsce w Filharmonii im. Kolberga w Kielcach, gdzie odbyło się oficjalne spotkanie przedstawicieli władz miasta, władz oświatowych, żołnierzy oddziału „Hubala”, rodziców i przyjaciół szkoły.

Lata 1973-1976
Od momentu nadania szkole imienia "Hubalczyków" zaczęto gromadzić eksponaty związane z historią oddziału i jego walk partyzanckich. W darze od kieleckich artystów malarzy, Remigiusza i Stanisława Półtoraków szkoła otrzymała trzy olejne obrazy zatytułowane: "Szarża Hubalczyków", "Hubalczycy", "Hubal", przedstawiające żołnierzy oddziału.
W 1975 roku kolekcję poświęconą patronowi wzbogacił kolejny obraz olejny. Urząd Miejski przekazał placówce dzieło Haliny Krysińskiej "Hubal".
W 1976 roku szkoła mogła się poszczycić kolejną pamiątką związaną z patronem. Był to wykonany z piaskowca sarkofag Hubala, który umieszczono na placu przed wejściem do szkoły.
W kwietniu 1977 roku z inicjatywy grona nauczycielskiego, uroczyście otworzono Izbę Pamięci Narodowej. Uczniowie szkoły, a także harcerze rozpoczęli zbieranie materiałów m. in. zdjęć, listów z obozów koncentracyjnych, prasy konspiracyjnej, broni pozostawionej po wojnie.
Eksponaty gromadzono pod okiem nauczyciela historii mgr Janiny Kawiorskiej. Patronat nad Izbą przejął Klub Oficerów Rezerwy przy zakładach CHEMAR-KIELCE.
Izba Pamięci była to obszerna sala, wzdłuż ścian której umieszczono oszklone gabloty zawierające oryginalne dokumenty, fotokopie dokumentów z życia i działalności bojowej mjr „Hubala” i jego oddziału, listy z obozów koncentracyjnych, obozowe fotografie, Dziennik Kielecki rocznik 1945r. Wartościowy dokument stanowiła oryginalna mapa używana przez lotników polskich w dywizjonach bombowych w Anglii. W Izbie Pamięci znajdowały się także urny z ziemią uświęconą krwią Polaków poległych w czasie II wojny światowej z Anielina, Szewc, Michniowa czy Św. Katarzyny.
Bliskie kontakty z naszą szkołą utrzymywali żyjący Hubalczycy: Jan Staśkiewicz, Czesław Chrustowicz, Andrzej Smerdzyński, Stefan Jasik, Leopold, Zaborek, Marek Szymański, Hipolit Mucha, Teofil, Biegaj, Henryk Ossowski. Prawie wszystkie uroczystości obchodów Święta Szkoły, które odbywały się 30 kwietnia, uświetniali oni swoją obecnością.
Do tradycji weszły również wyjazdy młodzieży i nauczycieli do Anielina, gdzie znajduje się szaniec Hubala, przy którym w każdą rocznicę śmierci majora odbywają się uroczystości.
W tym okresie największą organizacją w szkole była drużyna harcerska, w skład której wchodziła Drużyna Żeńska nr 78, Drużyna Męska nr 78 i Drużyna Zuchowa.

Modernizacje szkoły
W 1977 roku szkoła została całkowicie ogrodzona. Prace tę wykonali rodzice uczniów w ramach czynu społecznego.
W 1978 roku dyrektorem szkoły został Aleksander Szczerba, który piastował tę funkcję do roku 1984. Następnie na dyrektorskim fotelu zasiadła Maria Zaborowska, nauczycielka języka polskiego.
Od tamtego czasu zostało podjętych wiele prac związanych z modernizacją szkoły, w wyniku czego poprawiła się estetyka budynku.
Wtedy też szkoła otrzymała sprzęt radiofonizacyjny. W klasach zamontowano głośniki, a radiowęzeł umieszczono w specjalnie przygotowanej do tego sali. Przez okres kilkunastu lat przez radiowęzeł nadawano audycje edukacyjno-wychowawcze dla uczniów.
W 1993 roku stanowisko dyrektora szkoły wywalczył w konkursie Jerzy Szydłowski. Pierwszym sporym osiągnięciem nowego zarządcy było utworzenie w szkole "Świetlicy Plus" jako jednej z pierwszych na terenie Kielc.
W 1997 roku powołane zostały trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa i pięcioletnie Liceum Handlowe. Zaczęły one funkcjonować obok ośmioklasowej szkoły podstawowej. W tym czasie w naszej placówce uczyło się 636 uczniów w 23 oddziałach.

W 1999 roku, po reformie oświaty, nastąpiła reorganizacja szkoły, w wyniku której zmieniła ona swoją strukturę. Powstał Zespół Szkół Nr 13, w skład którego weszły:

 •     Szkoła Podstawowa Nr 26
 •     Gimnazjum Nr 13
 •     Liceum Handlowe
 •     Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

 

1 czerwca tego roku z okazji Dnia Dziecka uroczyście otwarto Miasteczko Ruchu Drogowego, na które czekano kilka lat. Inwestycja miała podnieść efektywność nauczania zasad bezpieczeństwa drogowego, a także umożliwić wyrabianie karty rowerowej i motorowerowej.
W 2002 roku rozpoczął się proces likwidacji utworzonych zaledwie cztery lata wcześniej szkół ponadgimnazjalnych.
W tym roku sarkofag „Hubala” został przeniesiony na cmentarz wojskowy w Kielcach a w zamian szkoła otrzymała popiersie mjr. Dobrzańskiego, wykonane prze ucznia Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych Adriana Króla.
W 2003 roku dyrektorem szkoły została Jolanta Zawisza. Rok później zlikwidowano Szkołę Podstawowa nr 26, a jej uczniów przejęły: Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 25 i Szkoła Podstawowa Nr 18.
W 2006 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Barbara Banaśkiewicz, a trzy lata później doszło do połączenia Gimnazjum nr 13 ze Szkołą Podstawową nr 5, mieszczącą się przy ul. Wróblej 5. Placówka przyjęła nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 28 w Kielcach, a jej dyrektorem została Wiesława Ciszek, sprawująca funkcję dyrektora szkoły podstawowej.
Budynek gimnazjum, w którym przez wiele lat istniało kilka szkół, wymagał generalnego remontu. Konieczna była m. in. wymiana wszystkich okien i ogrzewania. Dodatkowym problemem było to, że drugie piętro budynku szkoły zajmował oddział II Urzędu Skarbowego.
Po wielu staraniach dyrekcji szkoły, przy wsparciu prezydenta Wojciecha Lubawskiego, radnej Reginy Zapały, a także senatora Krzysztofa Słonia, miasto postanowiło przeznaczyć pieniądze na stworzenia w naszym gimnazjum centrum kulturalnego, w którym znajdować się miały prócz szkoły, przedszkole, biblioteka miejska oraz świetlica środowiskowa.
Zmienić się miało także otoczenie szkoły. Wraz z remontem budynku planowano wybudować nowe boisko do siatkówki oraz bieżnie lekkoatletyczne.
Zaczęto od remontu starego boiska piłkarskiego. Asfalt zastąpiła nawierzchni poliuretanowa. Obiekt ogrodzono i oświetlono. Nowoczesne boisko oddano do użytku już w roku 2011. Na czas generalnego remontu budynku gimnazjum, czyli rok szkolny 2011/2012 naukę przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5.

Zapytaliśmy Panią dyrektor Ciszek, co myśli na temat remontu.
Czy jest Pani zadowolona z efektu remontu?
Pani Dyrektor: Jestem zadowolona z efektu remontu, chociaż są pewne uchybienia, które nie dają mi spać po nocach. Szkoła poprawiła się wizualnie i funkcjonalnie, dzięki czemu wam jest lepiej. Widać to m.in. po naborze do szkoły, który z roku na rok jest coraz lepszy. Ogólnie cieszę się, że ten remont został przeprowadzony.
Jaka firma przeprowadzała remont?
Pani Dyrektor: Były dwie firmy. Najpierw Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne, która jednak odeszła z powodu problemów finansowych, później była firma Budopol z Bydgoszczy.
Kto finansował remont szkoły:
Pani Dyrektor: Miasto Kielce czyli Urząd Miasta Kielce, którym zarządza prezydent.
Czy oczekiwała Pani więcej pieniędzy na remont?
Pani Dyrektor: Nie znam się na sumach, jakie trzeba przeznaczyć na taką inwestycję, dlatego nie miałam konkretnych oczekiwań co do kwoty.
Czy remont przebiegał bez problemów?
Pani Dyrektor: Problemy były. Dla nas problemem było przede wszystkim to, że musieliśmy przenieść uczniów gimnazjum do szkoły podstawowej. Problemem było też to, że ja musiałam tu raz na jakiś czas przychodzić i patrzeć, jak postępują prace. W czasie remontu wynikło także nieporozumienie na temat kolorów ścian. Najważniejsze jednak jest to, że ten remont w ogóle się odbył.
Czy były opóźnienia?
Pani Dyrektor: Opóźnienie było, bo jak pamiętacie, mówiłam, że ukończenie remontu planowane jest na koniec maja, natomiast klucze do szkoły dostałam dopiero na początku sierpnia.
Czy miała Pani możliwość ingerowania w projekt remontu?
Pani Dyrektor: Na początku poproszono mnie o spotkanie w urzędzie miasta. Tam wysłuchano moim spostrzeżeń na temat tego, co należy koniecznie poprawić, co jest źle czy niefunkcjonalnie. Niektórych sugestii niestety nie wzięto pod uwagę.
Czy jest coś co należałoby poprawić?
Pani Dyrektor: Tak, ale nie chciałabym o tym mówić (śmiech). Kilku mankamentów jednak nie da się ukryć. Winda bardzo często się psuje, ale ze względu na to, że jest na gwarancji od razu to zgłaszamy. Klamki w oknach są niedokręcone. Sami widzicie wchodząc do szkoły, że kostka się zapadła i jest nierówno. Mają to wkrótce poprawić.
Prezydent Miasta wspierał projekt?
Pani Dyrektor: Tak, przez cały czas czuliśmy pomoc Pana Prezydenta. Zresztą mogliśmy liczyć także na wsparcie innych ważnych osobistości, jak np. radnej Reginy Zapały, zastępcy prezydenta Andrzeja Syguta czy dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Tomali. Niektórzy pojawili się na rozpoczęciu roku szkolnego 1 września 2012r.
Dziękujemy Pani za wywiad.
Pani Dyrektor: Również dziękuje.

Szkoła dziś
Obecnie mamy do dyspozycji 9 nowoczesnych sal lekcyjnych na pierwszym i drugim piętrze, salę do zajęć dodatkowych, salę gimnastyczną i kompleks sportowy na zewnątrz budynku. W trzech klasach znajdują się tablice multimedialne, w każdej jest dostęp do Internetu. W sali do zajęć dodatkowych znajduje się nowoczesny telewizor. Na pierwszym piętrze znajdują się: gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet pedagoga szkolnego i pielęgniarki, pokój nauczycielski, szkolna biblioteka oraz sklepik, w którym prócz łakoci można kupić zdrowe i smaczne kanapki.
Poruszanie się po szkole ułatwia winda.
Na terenie całego budynku znajdują się kamery, dzięki którym na bieżąco można obserwować korytarze szkolne, hol, czy pawilon sportowy, a także teren wokół szkoły.
Na parterze swą siedzibę ma Przedszkole Samorządowe nr 2, Biblioteka Miejska filia nr 4, oraz Oratorium Świętokrzyskie prowadzone przez księży salezjanów.
Od roku szkolnego 2012/2013 dyrekcja szkoły wprowadziła dziennik elektroniczny umożliwiający rodzicom i uczniom w każdej chwili sprawdzenie oceny czy nieobecności. Od trzech lat działa także strona internetowa szkoły.
Uczniowie mają możliwość pogłębiać wiedzę i rozwijać zdolności na zajęciach dodatkowych dla zdolnej młodzieży, wyrównywać braki na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, czy ćwiczyć mniej sprawne funkcje psychomotoryczne na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Nauczyciele wychowania fizycznego organizują zajęcia sportowe, a wyróżniający się tam uczniowie biorą udział w zawodach. Utalentowani plastycznie chętnie realizują się na zajęciach artystycznych, a komputerowcy na zajęciach koła informatycznego. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Troszczymy się także o zdrowie, co roku, uczestniczymy w zajęciach profilaktycznych, na których uczymy się właściwych zachowań, oswajamy czyhające na nas niebezpieczeństwa, a także poznajemy siebie i się nawzajem.
Dbamy również o dobre samopoczucie. Chętnie chodzimy do kina, jeździmy na wycieczki i organizujemy dyskoteki, imprezy z okazji dnia sportu czy pierwszego dnia wiosny.
Zawsze uroczyście obchodzimy każde święta. Zwykle z tej okazji uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują apel upamiętniający dane wydarzenie. W wigilię, po obejrzeniu jasełek, przy odświętnie nakrytych stołach łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia.
Pracę szkoły wspierają też różne instytucje jak Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Policja, Sąd Rodzinny, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz świetlice środowiskowe.

Obecnie w naszej szkole pracują:

 •     Wiesława Ciszek – dyrektor
 •     Barbara Gołdyś-Biziorek – wicedyrektor
 •     Anna Trzmielewska – język polski
 •     Magdalena Rogosz – język polski
 •     Bożena Bugajska – matematyka
 •     Bożena Nowak – biologia
 •     Marta Jakubowicz – chemia
 •     Dorota Piazdecka – geografia
 •     Paweł Miechowicz – fizyka
 •     Marta Małek – historia, wiedza o społeczeństwie,
 •     Monika Graba – język angielski, historia, edukacja dla bezpieczeństwa
 •     Danuta Wyspiańska – język angielski
 •     Marzena Podkowa – język niemiecki
 •     Bożena Grzybek – religia, zajęcia artystyczne
 •     Marianna Piotrowska – religia
 •     Agnieszka Baran – wychowanie fizyczne
 •     Przemysław Czarnecki – wychowanie fizyczne
 •     Agnieszka Jung – pedagog szkolny
 •     Agato Zioło - bibliotekarka

 

A. J.