Klauzula informacyjna - monitoring

Klauzula informacyjna

 monitoring

 w Szkole Podstawowej nr 5

im. Stefana Artwińskiego w Kielcach 

z siedzibą przy ul. Wróbla 5, 25-661 Kielce

 

Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach z siedzibą przy ul. Wróbla 5, 25-661 Kielce tel: 41 34 52 706, mail: poczta@sp5.kielce.eu
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach możliwy jest pod numerem tel. 41 36 76 250 lub adresem e-mail : iod@sp5.kielce.eu
  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/ przepis prawa.
  5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Dyrektor szkoły

Mirosław Gęborek