Informacja dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

(wyciąg z regulaminu stołówki szkolnej)

 

 1. Wydawanie obiadów w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczyna się 06 września (poniedziałek).

 2. Obiady wydawane są w godzinach 11.15-14.30 według harmonogramu ustalonego przez kierownika świetlicy dla poszczególnych klas.

 3. W czasie obiadu w stołówce przebywają tylko: dzieci spożywające obiad i nauczyciele dyżurujący. Rodzice proszeni są o czekanie na swoje dzieci przed stołówką.

 4. W celu zakwalifikowania dzieci na obiady rodzice wypełniają i podpisują czytelnie (imię i nazwisko) „Kartę zgłoszenia dziecka na obiady”. Karta do pobrania w sekretariacie lub w świetlicy szkolnej.

 5. Opłaty za obiady dokonywane są wyłącznie na konto szkoły do 10 dnia każdego miesiąca.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kielcach

ING Bank Śląski : 89 1050 1461 1000 0023 5339 9617.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

 1. Za datę wpłaty uznaje się wpływ środków na konto szkoły. Niedotrzymanie terminu zapłaty do 10 dnia każdego miesiąca skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów od następnego dnia.

 2. W indywidualnych przypadkach możliwe jest przesunięcie odpłatności za obiady po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.

 3. Koszt jednego obiadu w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 4 złote 50 groszy.

 4. Ewentualna rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona pisemnie. Oświadczenie o rezygnacji wypełnia rodzic z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niezgłoszenia pisemnej rezygnacji rodzice uiszczają opłatę za okres niezgłoszony.

 5. Zasady odpłatności opisane wyżej nie dotyczą dzieci i młodzieży, których obiady finansowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne instytucje, które regulują należności na podstawie odrębnych umów.

 6. Kwoty do wpłaty za dany miesiąc są podawane na tablicy informacyjnej świetlicy szkolnej.

 7. W przypadku nieobecności dziecka w szkole rodzic/prawny opiekun zgłasza ten fakt dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia telefoniczne do sekretariatu lub osobiście u intendenta, nr telefonu: 41 367 64 81

 8. W przypadku organizowanych wycieczek nieobecność uczniów na obiedzie zgłasza wychowawca klasy przekazując listę uczniów do intendenta z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

 9. Zgłoszenie rezygnacji z posiłku skutkuje odliczeniem kosztu posiłku przy wpłacie za kolejny miesiąc. Listy odpisów udostępniane są do wglądu u intendenta.

 10. Środki za niewykorzystane obiady będą zwracane przelewem na konta rodziców/prawnych opiekunów.

 11. W przypadku braku odpisu obiad przygotowany dla danego ucznia będzie wydany dla potrzebującego ucznia na koniec dnia.

 12. W czerwcu i grudniu każdego roku od 11 dnia miesiąca nie będą przyjmowane odwołania z obiadów z powodu zakończenia roku szkolnego i zakończenia roku budżetowego, dlatego przy wpłacie za obiad należy odliczyć zaplanowane wycieczki, wizyty u lekarza itp. ( w tytule przelewy proszę o wpisanie dni, które rodzic wyłącza z żywienia).

 13. Dopuszcza się możliwość jednorazowego wykupienia obiadów przez osoby uprawnione. Fakt ten jest każdorazowo zgłaszany do intendenta.