Konsultacje nauczycieli

Konsultacje nauczycieli, zasady komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi

w roku szkolnym 2020/21

  1. W związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego i wynikających stąd ograniczeń przebywania w szkole osób z zewnątrz  kontakt rodziców /opiekunów prawnych   z pracownikami szkoły odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość ( telefon, e-mail, dziennik elektroniczny).
  2. W szczególnych przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu prosimy rodziców o wcześniejsze umówienie  się z nauczycielem, wychowawcą lub innym pracownikiem szkoły  za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, e-dziennik).
  3. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas planowych zajęć nauczyciela (lekcja, dyżur podczas przerwy).
  4. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym (lub pozostać w rękawiczkach ochronnych) oraz zgłosić pracownikowi szkoły pełniącemu dyżur na portierni spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię   i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do rejestru wejść na teren szkoły.
  5. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
  6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu   i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych /nowy numer proszę zgłosić w sekretariacie szkoły – sekretarz szkoły przekazuje informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy/.