Zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach informuje, że rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 r., które odbyły przygotowanie przedszkolne.

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców /opiekunów prawnych. 

(Karta zgłoszenia: załącznik 1). 

Karta zgłoszenia dostępna jest również w sekretariacie szkoły.

Przy zgłoszeniu dziecka do szkoły należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane, w tym numer PESEL

Do zgłoszenia rodzic dołącza w razie potrzeby kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik 3).

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach  przyjmowane są do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wniosku  rodziców/prawnych opiekunów. 

(Wniosek o przyjęcie: załącznik 2). Wniosek o przyjęcie dostępny jest również w sekretariacie szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w dn. 05.05.2021 – 14.05.2021. Szczegółowe informacje dotyczące terminów związanych z rekrutacją do klasy I szkoły podstawowej zostały określone w zarządzeniu nr 17/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 stycznia 2021 r.
(załącznik 4)

III. W przypadku zapisu dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły innej niż SP nr 5, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP nr 5 (najpóźniej do 30 września 2021r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00. Dodatkowe informacje o zapisie dziecka można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu 41 367 64 81.

Dokumenty do pobrania:

- Załącznik nr 1: karta zgłoszenia dziecka do klasy I

- Załącznik nr 2: wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

- Załącznik nr 3: karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

- Załącznik nr 4: zarządzenie nr 17/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 stycznia 2021 r.

Pliki do pobrania: